Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Regjeringen har lagt frem et forslag for stortinget, som nå behandles av justiskomiteen. Hensikten med forslaget er å skulle styrke rettsikkerheten for minoriteter og utsatte grupper.

Til tross for at store deler av forslaget omhandler de mest eksplisitte og alvorlige formene som kvinneundertrykkelse kan ta; barne -ekteskap, hallikvirksomhet, kjønnslemlestelse og menneskehandel; foreslår regjeringen at kjønn ikke skal inkluderes som beskyttet karakteristikk i straffeloven. De foreslår derimot å inkludere kjønnsidentitet.

WHRC Norge kritiserer regjeringsforslaget på høringen 17.09.20, og påpeker at forslaget vil redusere kvinners rettsikkerhet i Norge. De påpeker at dette kan forutsees fordi kvinner allerede nå trakasseres for å forholde seg til kjønn som en objektiv egenskap. Denne trakasseringen inkluderer allerede nå politianmeldelser for hatkriminalitet. For å understreke dette, henviser WHRC Norge til den såkalte “garderobesaken” i 2017, hvor en kvinne først ble politianmeldt og så tatt til sak for diksriminering for å spørre et hankjønn hva de gjorde i kvinnedusjen. LDO ga medhold i anklagene mot kvinnen, men saken ble til slutt avvist av Likestilling og Diskrimineringsnemnda, som vurderte at kvinnen ikke hadde utført krenkende eller diskriminerende handlinger.

Når LDO ved Hanne Bjurstrøm ble konfrontert med sin håndtering av denne saken av saksordfører Per-Willy Amundsen, omtalte embetskvinnen kvinnens handlinger som “hatende og hetsende”, til tross for at kvinnens handlinger har blitt definert som nettopp IKKE å ha vært krenkende. At et ombud henger ut et enkeltindivid og lyver for en justiskomite er svært alvorlig, og legitimerer WHRC Norges bekymringer om at kvinners rettsikkerhet allerede er svekket, og kan svekkes ytterligere av regjeringens forslag.

LDO har ikke bare alle forutsetninger for å kunne gi stortinget riktig informasjon: de har også allerede brutt loven i sin omtale om enkeltkvinnen i garderobesaken, og har blitt pålagt av sivilombudsmannen om å gjennomgå sine rutiner for å unngå at dette skjer igjen.

Regjeringen, har ansvar for å følge opp at LDO opererer i tråd med sitt samfunnsoppdrag.

Den norske regjeringens vilje til å slette kvinners kjønnsbaserte rettigheter reflekterer den internasjonale trenden som har ført til opprettelsen av WHRC og andre grasrot-bevegelser som høylytt står opp for kvinners kjønnsbaserte rettigheter.

Bli med i bevegelsen for å forsvare menneskerettighetene og kvinners kjønnsbaserte rettigheter!